Metanogeneza

Archeony metanogenne stanowią ostatnie najważniejsze ogniwo w łańcuchu procesów biochemicznej przemiany materii, prowadzących do wytworzenia biogazu. Pomimo ich kluczowej roli w ekosystemach beztlenowych, do tej pory wyizolowano jedynie około 140 czystych szczepów tych mikroorganizmów. Na podstawie zebranych danych widać jednak, że rodzina archeonów metanogennych stanowi grupę bardzo zróżnicowaną pod względem budowy morfologicznej, uzdolnień metabolicznych oraz preferowanych warunków środowiskowych. W zakładzie Biotransformacji opracowano internetową bazę danych zawierającą szczegółowy opis wszystkich sklasyfikowanych archeonów metanogennych.

Niniejsza baza stanowi dogodne narzędzie do gromadzenia i analizy danych o mikroorganizmach potencjalnie przydatnych przemysłowo.

 

Zakład Biotransformacji dysponuje również stanowiskiem badawczym do prowadzenia fermentacji metanowej w warunkach laboratoryjnych.

Stanowisko składa się z trzech reaktorów wraz z jednostką kontrolną opartą wykorzystującą sterownik PLC. Zastosowany sterownik pozwala na ciągłą archiwizację danych procesowych, jak również zdalny monitoring i kontrolę stanowiska badawczego.

Możliwość łączenia reaktorów w różnych konfiguracjach pozwala na testowanie różnorodnych wariantów prowadzenia procesu fermentacji. Stanowisko przeznaczone jest do badania kinetyki procesu degradacji w beztlenowej modelowych substratów rozpuszczalnych w wodzie.

 

Bioreaktor kaskadowy do badania procesów fermentacji beztlenowej, z monitorowaniem on-line pod adresem http://156.17.92.197/pw_biogaz-www (wymagany jest IE!)

 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.