S. boulardii

Wpływ Saccharomyces boulardii na czynniki wirulencji Candida albicans

Candida albicans jest oportunistycznym patogenem, co oznacza, że należy do naturalnej mikroflory organizmu, jednak w pewnych warunkach może prowadzić do występowania grzybic, zarówno powierzchniowych, jak i groźnych dla życia ludzkiego grzybic systemowych. Głównymi czynnikami wirulencji C. albicans są: zdolność do adhezji i tworzenia biofilmu oraz transformacja morfologiczna.

Saccharomyces boulardii to probiotyczny szczep drożdżowy wykorzystywany głównie w walce z jelitowymi patogenami bakteryjnymi wywołującymi biegunkę.

Candida albicansStwierdzono, że obecność komórek S. boulardii hamuje powstawanie filamentów C. albicans. Stwierdzono także, że obecność dziesięciokrotnie większej, jak i równej ilości komórek S. boulardii w stosunku do komórek C. albicans spowodowała odpowiednio 50% oraz 90% redukcję adhezji patogena we wszystkich badanych warunkach. Hamujący efekt S. boulardii na filamentację oraz adhezję C. albicans związany jest z wydzielaniem do środowiska aktywnych substancji przez S. boulardii,

Po zastosowaniu komórek oraz ekstraktu S. boulardii zaobserwowano redukcję tworzenia dwóch typów biofilmów C. albicans, złożonych głównie z komórek drożdżowych oraz zbudowanych z komórek drożdżowych i filamentujących. Zbadano wpływ S. boulardii na zainfekowane C. albicans linie komórkowe nabłonka jelita cienkiego, Intestin 407 oraz grubego Caco-2. Stwierdzono redukcję przylegania C. albicans do obu linii w obecności zarówno komórek, jak i ekstraktu S. boulardii. Ponadto, podjęto próbę określenia wpływu ekstraktu S. boulardii na ekspresję prozapalnych interleukin: IL-8 jak, IL-1β i IL-6 przez linię Caco-2. Za pomocą PCR w czasie rzeczywistym stwierdzono, że w obecności komórek C. albicans dochodzi do wzrostu ekspresji genów IL-8 i IL-1β, Jako kolejny cel postawiono sobie oznaczenie chemicznej struktury związków wydzielanych przez S. boulardii, które aktywnie hamują czynniki wirulencji C. albicans. Za pomocą GC/MS w aktywnej frakcji oznaczono krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (kwas kapronowy, kwas kaprylowy, kwas kaprynowy) oraz 2-fenyloetanol. Biologiczna aktywność tych związków wykazała, że głównym czynnikiem hamującym filamentację C. albicans jest kwas kaprynowy.

 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.