Strefa dla studenta

 • Studenci

Poszukujemy przyszłych doktorantów!

Proponujemy następujące tematy doktoratów:


 • „Warunki biotyczne i abiotyczne wpływające na
  patogenność Candida albicans”
 •  „Molekularne podstawy biosyntezy i aktywności
  biosurfaktantów”
 • „Biotransformacja biomasy – produkcja energii
  odnawialnej”

 

Dydaktyka:

 • Mikrobiologia ogólna (semestr letni) dla studentów 2 roku I stopnia:

Instrukcje do ćwiczeń(pdf)
Wykłady(pdf)

 • Mikrobiologia przemysłowa (semestr zimowy) dla studentów 3 roku I stopnia.

Instrukcja obsługi bioreaktora (PL)
Instrukcja obsługi bioreaktora (EN)

 • Mikologia
 • Biotechnologiczne metody w ochronie srodowiska (semestr letni) dla studentów 3 roku I stopnia
 • Seminarium w języku angielskim (semestr zimowy). dla studentów 3 roku I stopnia

 

Doktoranci:


Absolwenci:

2012

 • Piotr Biniarz - Wpływ pseudofaktyny II na przeżywalność, adhezję i tworzenie biofilmu u mutantów Candida albicans z delecjami w transporterach Cdr i Md
 • Marcelina Stańczyszyn - Wpływ syntetycznych surfaktantów typu gemini na szczepy Candida albicans pozbawionych transporterów Cdr i Mdr 
 • Dorota Rzechonek - Wpływ produkcji ureazy na proces biokalcyfikacji u Bacillus subtilis
 • Malgorzata Płachetka - Optymalizacja warunków produkcji białek sekrecyjnych przez Lactococcus lactis
 • Karolina Kanik - Analiza epistatycznych interakcji między genami rrp1+ i rrp2+  a rqh1+ w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe
 •  

   2010
  PhD
  dr Anna Murzyn amurzyn@biotrans.uni.wroc.pl.
  Doktorat:" Wpływ Saccharomyces boulardii na czynniki wirulencji Candida albicans "

  Magistranci:


  - 2011

  • Karol Kramarz - Rola paralogów Rad8 w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe.
  • Aleksander Zuchowski - Aktywność wybranych enzymów pochodzenia mikrobiologicznego w biomasie fermentowanej do biogazu 
  • Dariusz Chudy - Produkcja biogazu - badanie procesu w bioreaktorze kaskadowym.

  - 2010

  • Karolina Adamek - Wpływ biosurfaktantów na aktywność lipaz z wybranych mikroorganizmów psychrotolerancyjnych
  • Sabina Kuźlak - Mechanizm działania Saccharomyces cerevisiae na adhezję i filamentację Candida albicans 
  • Natalia Trempolec - Niekanoniczne helikazy w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe 
  • Marzena Cios - Izolacja bakterii i charakterystyka ich uzdolnień metabolicznych 
  • Marta Woźniak - Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na organizmy eukariotyczne

  - 2009

  • Aleksandra Jethon - Rola białek Rrp1 i Rrp2 w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe
  • Beata Kowalska - Optymalizacja hodowli pod kątem wydzielanych do podłoża enzymów oraz ich oczyszczania 
  • Sławomir Jabłoński - Charakterystyka lipaz wydzielanych przez mikroorganizmy psychrotolerancyjne

  - 2008

  • Magdalena Korczyńska - Zależnosć wrażliwości Candida albicans na środki przeciwgrzybicze od warunków hodowli
   - 2007
  • Beata Dąbrowska - Charakterystyka mikroorganizmów psychrofilnych pochodzenia arktycznego
  • Michał Turniak - Interakcje genu rrp1 z innymi genami biorącymi udział w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe 
  • Edyta Rogulska - Badanie fenotypu mutanta Schizosaccharomyces pombe pozbawionego genu sfr1

  - 2006

  • Aneta Plonka - Analiza funkcjonalna desaturazy delta12 z lnu u drożdży
  • Weronika Wira - Charakterystyka właściwości N-tlenków amin 
  • Agnieszka Dyjankiewicz - Porównanie fenotypów S.pombe pozbawionych genów rrp1 i rad8

  - 2005

  • Anna Murzyn - N-tlenki jako antyoksydanty o ukierunkowanym działaniu
  • Marta Szklarz - Analiza funkcjonalna odpowiedzi roślin na stres środowiska mierzona rozkładem MUG

  - 2004

  • Paweł Karpiński - Lokalizacja w komórkach Schizosaccharomyces pombe wybranych białek biorących udział w przełączaniu płci.
  • Katarzyna Lecka - Regulacja ekspresji genów w roślinach transgenicznych 
  • Anna Liebner - Wpływ stresu oksydacyjnego na mutanty Saccharomyces cerevisiae pozbawione dysmutaz ponadtlenkowych 
  • Anna Mróz - Reakcje komórek eukariotycznych na stres środowiska

  - 2003

  • Karolina Staniczek - Wpływ delecji pomp ABC na fenotyp mutantów Saccharomyces cerevisiae pozbawionych dysmutaz ponadtlenkowych
  • Karolina Wojtowicz - Stres osydacyjny w szczepach Saccharomyces cerevisiae z nadekspresją pomp ABC i delecjami genów dysmutaz ponadtlenkowych - ochronna funkcja naturalnych antyoksydantów

  - 2002

  • Dorota Gapa - Charakterystyka zmian lipidowych w błonie komórkowej drożdży wywołanych stresem oksydacyjnym
  • Anna Aksamit - Rola flawonoidów w odpowiedzi na stres biotyczny i abiotyczny

  - 2001

  • Katarzyna Szkapiak - Przeciwutleniające właściwości niskocząsteczkowych związków fenolowych
  • Dawid Rosiak - Antyoksydacyjna ochrona komórek indukowana związkami fenolowymi
  • Biosurfaktanty

   Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

  • Biogaz

   W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

  • Bakteriofagi

   Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

  • Antyseptyki

   Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.