Zakład

Zakład Biotransformacji  jest jednym z 12 zakładów  wchodzących w skład  Wydziału Biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Tematyka badań:

Zespół wchodzący w skład Zakładu  pracuję głównie nad zagadnieniami  z zakresu biotechnologii, mikrobiologii, mikrobiologii przemysłowej, mikologii i biologii molekularnej:

 • Z mikroorganizmów pochodzenia arktycznego oraz ze szczepów izolowanych z odpadów przemysłowych uzyskiwane są charakteryzowane i produkowane enzymy takie jak lipazy i proteazy. Z PHPU Transvet sp. z o.o. przygotowywane jest studium wykonalności i powiększanie skali w celu wdrożenia nowych preparatów służących do czyszczenia instalacji w przemyśle spożywczym, które mogą znaleźć również zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu np. chemicznego przy produkcji biopaliw.
 • Cześć zespołu Biotransformacji pracuje nad charakterystyką (budową chemiczną, właściwościami fizykochemicznymi i mikrobiologicznymi) biosurfaktantów wydzielanych przez mikroorganizmy izolowane z gleb i wód Spitsbergenu (Arktyka)... więciej
 • W ramach projektu EU „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii” realizowane są badania dotyczące metanogenezy.  Z tego zakresu realizowana jest obecnie jedna praca doktorska...więcej
 • Inna tematyką realizowanej obecnie pracy doktorskiej jest badanie transporterów ABC u Candida albicans, które są odpowiedzialne za lekooporność...więcej
 • Badania podstawowe z zakresu biologii molekularnej dotyczą poszukiwania nowych regulatorów naprawy DNA u Schizosaccharomyces pombe.
 • We współpracy z francuską firmą Biocodex badany był wpływ substancji wydzielanych przez Saccharomyces boulardii na czynniki wirulencji grzyba Candida albicans, zwłaszcza na adhezję i tworzenie biofilmów. Obecnie z zespołem prof. Henny van der Mei z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Medycznego w Groningen (Holandia) trwają prace nad identyfikacja i właś ciwoś ciami biosurfaktantów wydzielanych przez bakterie układu pokarmowego człowieka.). Szczególnie ważna jest możliwość usuwania przez biosurfaktanty zanieczyszczeń ropopochodnych.
 • We współpracy z Politechniką Wrocławską i Polskimi Sieciami Energetycznymi prowadzone były badania nad wpływem pola magnetycznego na organizmy żywe.

 

Wyposażenie naukowe

Zakład dysponuje dobrym zapleczem do badań biotechnologicznych i mikrobiologicznych wyposażonym w sprzęt taki jak:

 • Bioreaktor Inforce AG Labfors z analizotorem gazów wylotowych, elektroda tlenowa, pH
 • Strzelba genetyczna BioRad,
 • Luminometr EG&G Berthold Microlumat LB96P,
 • Spectrofluorymetr fluorymetr Hitachi FL 4500,
 • PCR, autoklaw, pożywkarnia, komory laminarne, komory inkubacyjne, chłodnie, zamrażarki,
 • Bioreaktor kaskadowy do badania procesów fermentacji beztlenowej, z monitorowaniem on-line pod adresem http://156.17.92.197/pw_biogaz-www (wymagany jest IE!)


 • Mikroskop fluorescencyjny Carl Zeiss Axio Imager A2,
 • Układ cewek Hemholtza do generacji pól magnetycznych, szczególnie z zakresu ELF.
  • Biosurfaktanty

   Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

  • Biogaz

   W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

  • Bakteriofagi

   Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

  • Antyseptyki

   Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.